Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136

ANA STATÜ
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun teşkilat, genel kurul ile
yönetim, denetim ve disiplin kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim
ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, teknik
direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci, yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlileri, gözetmen,
takım menajeri ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Faaliyet: Federasyona bağlı spor branşlarında gerçekleştirilen uluslararası, ulusal veya mahalli otomobil
sporu yarışmaları ile diğer sportif aktiviteleri başlığı altındaki slalom, off-road oyunu, drift yarışı ve benzeri
organizasyonları,
ç) Federasyon: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanını,
e) FIA: Uluslararası Otomobil Federasyonunu,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) Gözetmen: Federasyon tarafından atanan, yarışmalarda yarışma direktörüne bağlı olarak çalışan,
onaylanmış yarışma reglemanı dahilinde görevlendirildikleri noktalarda yarışmacıların zaman tutulması, bayrak
sinyalleri ve diğer kontrol işlemlerini yapan, hal ve durumlarını gözleyerek yarışma direktörüne rapor eden görevliyi,
h) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
ı) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
j) Kurallar kitabı: Her sezon başında spor kurulu tarafından hazırlanıp yönetim kurulu tarafından
onaylandıktan sonra, Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sitesinde yayınlanarak sezon sonuna kadar geçerli
olmak üzere yürürlüğe giren ve Türkiye’de düzenlenen otomobil sporu branşlarıyla ilgili teknik ve sportif talimat,
kural, düzenleme, tablo, çeviri ve benzeri bilgileri içeren kitabı,
k) Spor dalı: Otomobil sporlarını,
l) Spor komiseri: Yarışmanın işleyişine bizzat karışmadan talimatlar, kurallar kitabı ve yarışma reglemanına
göre yarışmanın sonuçlarını onaylayan, ilan eden, gerekli görülen hallerde zaman, para, ihraç cezalarını veren, yapılan
itirazları kurallara göre karara bağlayan, sportif yargı ile ilgili kararları alan, gerekli hallerde yarışmanın bir kısmını
veya tamamını durduran ya da erteleyen, sportif kararları verme yetkisine sahip görevliyi,
m) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
n) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinden yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
o) Takım menajeri: Federasyon tarafından ilan edilen şartlara göre, ilgili branşta sporculara otomobil, yedek
parça, servis ve benzeri hizmetleri veren lisanslı takımın sorumlu yöneticisini,
ö) Teknik kontrol sorumlusu: Talimatlar, kurallar kitabı ve yarışma reglemanına göre otomobillerin teknik,
mekanik ve güvenlik yapılarıyla ilgili olarak kontrol edilmesinden sorumlu olan görevliyi,
eep) TOSFED gözlemcisi: Federasyon tarafından atanan, yarışmanın işleyişine bizzat karışmadan, yarışmanın
kurallara uygun olarak yapılmasını denetleyen ve tuttuğu rapor ile organizasyonun başarısını ölçen görevliyi,
r) Uluslararası federasyon: Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonları,
s) Üst düzey yarışma görevlileri: Yarışma direktörü, spor komiseri, teknik kontrol sorumlusu ve TOSFED
gözlemcisi gibi görevlilere verilen genel adı,
ş) Yarışma direktörü: Talimatlar, kurallar kitabı ve yarışma reglemanına göre yarışmanın resmi programını
uygulayan; parkur ve görevlilerin düzeni ile emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan; idari, sportif, teknik hazırlık ve
uygulamalarda yarışın sorumlusu olan ve yarışı bizzat yöneten görevliyi,
t) Yarışma reglemanı: Yarışmayı düzenleyen organizatör tarafından hazırlanan, federasyon tarafından
onaylandıktan sonra yayınlanması zorunlu olan ve ilgili yarışmaya özgü ayrıntıları ve düzenlemeleri belirleyen ek
talimatı,
u) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor
Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliği haizdir.
Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü
düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) FIA ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası
kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil
etmek.
c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu
sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri
programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip
tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.
d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci
ve gözlemci atamasını yapmak.
e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki gelişmeleri ve yenilikleri
izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.
f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt
içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.
g) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yaparak
bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.
ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor
organizasyonları düzenlemek.
h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcı
antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını
ve katılmalarını sağlamak.
ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve
ödüllendirmek.
i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme
kurmak.
j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar
hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.
k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu
konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) Türkiye genelinde kurulan hobi karting pistlerinin güvenlik esasları ile ilgili talimatlar çıkararak bu
pistlerin güvenlik önlemleri açısından kontrolünü gerçekleştirmek ve yeterlilik belgesi işlemlerini yapmak.
n) Türkiye sınırları içinde yapılan veya Türkiye’den geçen uluslararası şampiyona veya özel otomobil sporu
organizasyonlarına izin vermek.
o) Sportif ve güvenli sürüş ile trafikte korunma teknikleri eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlarda
görev yapan veya bireysel eğitmenlerin lisanslama işlemlerini yapmak.
ö) Sporcu sağlığı ile ilgili gerekli önlemleri almak ya da aldırmak.
p) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
r) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını içeren taahhütnameyi
Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 100’den az ve 200’den
fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Kulüp temsilcileri.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı
yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki üye.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki üye.
e) Genel kurulun yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Dünya veya Avrupa federasyonlarının yönetim
kurullarında ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla en fazla milli
olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal direktörlüğü bırakmış olmak kaydıyla, en üst
seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurul tarihinden önce, herhangi bir branşta, tamamlanmış olan son iki sezonda üst üste lisans almış
olan takımların takım menajerleri arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Kulüp temsilcisi olan
delegelerin seçiminde, genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste organizatör lisansı alarak sportif
faaliyet yapmış kulüpler esas alınır. Buna göre genel kurula katılacak kulüpler arasında, son iki sezonda en az bir
ulusal yarışma düzenlemiş kulüplerden altı üye; en az bir mahalli yarışma düzenlemiş kulüplerden dört üye; off-road
oyunu, slalom ve benzeri gibi diğer otomobil sporu sportif aktivitelerini düzenlemiş olan kulüplerden iki üye genel
kurulda oy kullanabilir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;
a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
(6) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(7) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların
tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal
sporculuğu veya yarışma direktörlüğünü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.
(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması
halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile
birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.
(10) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy
kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe
harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde
bulunmak için yetki vermek.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme
kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel şube
kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.
ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca
son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan
veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, delegelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini
içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her delege ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir.
Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık
başvuru bedelini belirler. Adaylık başvuru bedeli, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca
son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücreti makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile
birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde
seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.
(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, Başkanda aranan şartları haiz olmaları
gerekir.
(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin
genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme
kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun
genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday
gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını
geri alarak görevlerine dönemezler.
Federasyon Başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre
yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara
başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan
vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve yedi asıl üye olmak üzere sekiz üyeden oluşur.
Genel kurulda ayrıca yedi yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve
seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Yönetim kurulunun bir üyesi Başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı
halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek,
faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik direktör, antrenör, masör,
teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal
güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlanmak, bunların kulüp değiştirmeleri ve
çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.
ç) Otomobil sporu ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, mekaniker, hakem, yarışma direktörleri, üst
düzey yarışma görevlileri, gözetmenler, takım menajerleri ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi
için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirme ve çalışmalarına ilişkin usul
ve esasları düzenlemek, lisanslardan alınacak tescil, vize ve aktarma ücretlerini belirlemek.
d) Kulüplerin otomobil spor dalı ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda
faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak,
faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllendirmek.
f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı satımı
ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme
ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili
her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser
yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam
konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile spor dalında görevli
diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.
l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve
harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il
temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle
birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen
kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.
p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili
olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.
r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla ilgili düzenlemeler
yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az iki ayda bir
kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl
üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan
üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin
geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim
kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar, ancak oy kullanma hakkı yoktur.
(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar Başkan tarafından uygulanır.
Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak üç tabii üyenin yanında, genel kurulca
dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin, üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde belirtilen
belgeler istenir.
(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından
gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan
üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.
(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz,
yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süre tamamlanmak
üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin
üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce Başkana
bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.
Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup
olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu,
genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul
gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunun teklifi
üzerine yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.
(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek
zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün
internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.
Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve üç asıl üye olmak üzere
dört üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl
üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(2) Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve
seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi
tamamlamak üzere boşalan üyeliğe oy sırasına göre disiplin kurulu başkanı tarafından yedek üye çağrılarak kurul
tamamlanır.
(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan
izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, otomobil sporunda faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, direktör, mekaniker, menajer, yönetici, yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlisi, gözetmen, takım
menajeri ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar.
Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak
talimat ile düzenlenir.
(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon
Başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı
tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.
(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde
başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan
üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul
başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.
Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir.
Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel
Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen
süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.
(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu
kapsamda;
a) Federasyon Başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları
yapar, il müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına
getirir. Ödeme evrakında Başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının da bulunması zorunludur.
c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde
Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.
Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına
yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlüğü ya da
federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.
(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon
sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri
Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından oluşur.
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde,
yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim
sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın
istemi üzerine karar almak üzere,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılı
müracaat üzerine,
4) Federasyon Başkanının istifası, Başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim
kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda
bir ekim veya kasım ayları içerisinde, yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul
çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.
(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, Başkan ve
yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü
genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son
toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul başkanlık
divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri, federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının
Kanun, Yönetmelik ve bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün
içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer
ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini
isteyebilir.
(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması
halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır.
Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündeminin belirlenmesi başta olmak üzere, genel
kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı
tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce
Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere ilan edilir.
(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili
kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.
(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Üyeler, Federasyon tarafından yapılan ilanı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek
zorundadır.
(4) Delegeler, genel kurula iadeli taahhütlü mektup ile çağrılır ve delege listesi genel kurul tarihinden en az
otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak
genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine
itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün
içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün
içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.
Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde,
takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların
asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul
delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun
bulunup bulunmadığı tespit edilir.
(4) Genel kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği asbaşkan ya da yönetim kurulu
üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.
Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, genel kurul üyeleri arasından seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve
iki üyeden oluşur. Divan kurulu için tek aday listesi bulunması halinde seçim açık oyla, birden fazla aday listesinin
bulunması halinde ise seçim gizli oyla yapılır.
(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre
toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından
karara bağlanır.
(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli
olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy
çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya
katılamaz.
Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.
(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının
görüşülerek yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim
maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin
bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin
bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular
da görüşülerek karara bağlanabilir.
(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.
(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen
maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme
eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele
alınır.
Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi
genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.
(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon ve komisyon sözcüleri ile usul
hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.
(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan üyelerden onunun yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile
görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
(4) Genel kurulda, üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu veya denetim
kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç üyenin bu konu ile ilgili görüşlerini
belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması
ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz
verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden
görüşme açılamaz.
(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak
yapılması zorunludur.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz.
Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar.
Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.
Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif
yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini
divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.
(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak
aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.
(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit
edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi on beş dakika ile sınırlıdır.
(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi
bildirebilir.
(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy
verme kabinlerine koydurur.
(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul
listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki
sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve
listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa
atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret
konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.
(7) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra
sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır.
Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan
iptal edilir.
(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda,
bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar
iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde
aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı
seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve
seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.
(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.
(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası
toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin
görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.
(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona
teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim
edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri
Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için
düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.
(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel
giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.
(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir.
Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla başkan vekiline
devredebilir.
(4) Ödeme evrakında Başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması
zorunludur.
Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Ceza ve itiraz gelirleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile
yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile millî ve temsili müsabakaların
televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.
f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Yardım ve bağışlar.
h) Kira ve işletme gelirleri.
ı) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan iktisadi
işletmelerden elde edilecek gelirler.
i) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
j) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin
desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak,
Federasyon hesabına aktarılır.
(3) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat
ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı
olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında
orantılı olması,
gerekir.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip
açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında
gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe
raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını
engellemez.
(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için;
Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde
toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak
kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.
(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle
yükümlüdür.
Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan
tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel
Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel
Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde
oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir
ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.
Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dallarında
faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, direktör, mekaniker, menajer, yönetici, yarışma direktörü, üst düzey
yarışma görevlisi, gözetmen, takım menajeri ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin ceza işlerine federasyonun ceza/disiplin kurulu,
b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzenlenen müsabaka ve
faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, direktör, menajer, mekaniker,
yönetici, yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlisi, gözetmen, takım menajeri ve görevli diğer kişilerin spor
ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden izin alınmak suretiyle düzenlenen
yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, direktör, mekaniker,
menajer, yönetici, yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlisi, gözetmen, takım menajeri ve görevli diğer kişilerin
spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,
bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca,
Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, federasyon disiplin/ceza kurulları ile il veya ilçe ceza
kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne
kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin
Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında
Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül
verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime
ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam
gelirlerinden karşılanamaz.
Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm spor dalı ile
ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına,
iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri
araçlarla yayınlanamaz.
Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların
mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin
spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü
tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon
mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu
kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.
(2) Kulüpler, her yıl organizasyon aidatı ödeyerek organizasyon lisansı alırlar. Tescil ücretleri ve aidatlar her
yıl yönetim kurulunca belirlenir. Ayrıca her yarışma için ayrı olmak üzere yarışma aidatı ödeyerek yarışma izni alırlar.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Otomobil sporları kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin otomobil sporu şubeleri, mevzuatta
belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş oldukları anonim şirketlere devredilebilir. Kulüplerin
şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.
(2) Devirlerde otomobil sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devre ilişkin usul ve
esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.
(3) Federasyon veya kulüpler iktisadi işletme kurabilirler.
Otomobil sporları yarışları ve organizasyonu
MADDE 38 – (1) Otomobil sporları kulüplerinin düzenlemek istediği yarışlar, Federasyonun uygun görmesi
ve onaylaması şartıyla yapılır. Bu kulüplerin düzenlediği mahalli ve ulusal tüm yarışların yönetimi ve organizasyonu,
kulüpler tarafından yürütülür ve Federasyon tarafından denetlenir. Uluslararası tüm yarışların yönetimi ve
organizasyonu ise Federasyon tarafından yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.