TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: 01.12.2021

Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen Plaza K:12 Akatlar, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU, bundan sonra “TOSFED” veya “Federasyon” olarak anılacaktır. Federasyona aktarılan kişisel verileriniz korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Federasyon, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar sporcular, gözetmenler, üst düzey görevliler, idari yöneticiler, kullanıcılar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla internet sitesini ve/veya mobil uygulamaları kullanan kişilerin dikkatine sunulmaktadır.

Federasyon, işbu KVKK kapsamında düzenlenmiş ve yayınlanmış bu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

Federasyon ile paylaşılan kişisel veriler, Federasyonun gözetimi ve kontrolü altındadır. Federasyon, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilgi gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Federasyon, kişisel verilerin kullanılması konusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmektedir.

Federasyon;

 • Federasyona ait internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapan kişinin kimlik bilgilerini, iletişim için adres ve gerekli diğer bilgilerini teyit etmek ve/veya kaydetmek,
 • Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet  ve Düzensizliğin Önlenmesine  Dair  Kanun, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü, İdari Talimatlar, Yarışma Kuralları ve diğer mevzuat kapsamında tüzel kişi sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere her türlü lisanslama, tescil, vize, yarış, yarışma ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde kullanma;
 • Sporcu, kulüp, takım, idareci, antrenör, gözetmen, üst düzey görevli, hakem, veli, vasi, temsilci, spor elemanı, üye, kurul üyesi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Federasyon ile ilgili kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres, fotoğraf, görüntü, ses ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek;
 • Fiziki ve/veya dijital ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;
 • Federasyon ve/veya Federasyon takviminde bulunan yurtiçi ve yurtdışı yarış, yarışma, seminer, kurs, eğitim gibi her türlü faaliyette, Federasyon denetiminde tabi veya idaresindeki her türlü lisans, kategori, sınav ve testlerinde ses ve görsel kayıt almak, bunları Federasyon yayın mecralarında yayınlamak, değerlendirmelerde kullanmak, disiplin ve faaliyet devamlılığı süreçlerinde değerlendirmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;
 • Otomobil sporuna yönelik faaliyetler ile ilgili her türlü duyuruyu gerçekleştirebilmek, faaliyetlere davetlerde bulunmak,
 • Federasyon mobil ve/veya web yayın ve uygulamalarının kullanılmasını sağlamak, bu uygulamaları yönetmek, veri kaybını önlemek için kopyalama ve yedekleme yapmak,
 • Federasyon görev ve yetkisi alanındaki konuları gerçekleştirme, yurtiçi ve yurtdışı faaliyet düzenini sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirleri alma, bilimsel ve akademik çalışmalarda şartlarına göre kullanımının sağlamaktır.
 • Federasyonumuz kapsamında faaliyet gösteren kişi, takım ve markalar ile sponsorlarımızın ve iş ortaklarımızın güncel durumu ve güncellemeleri ile ilgili kişilerle iletişime geçmek, bu kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Spora gönül vermiş kişiler nezdinde memnuniyeti arttırmak, Federasyonumuz kapsamında faaliyet yürüten kişileri tanıyabilmek, bu kişileri çeşitli analizlerde kullanabilmek, sporun geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

TOSFED, Federasyon internet sitesi, Federasyon merkezi, il temsilcilikleri, irtibat ofisleri, komisyonlar, komiteler ve kurul toplantı mahalleri, Federasyonun faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlar, faaliyet kapsamında kurulan stantlar, e-posta, faks, telefon, mobil site gibi kanallar üzerinden iletilen sağlık bilgileri dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verileri de içeren her türlü bilgi ve belge vasıtasıyla kişisel veri toplayabilmektedir. Bu bilgiler fiziksel ve/veya dijital ortamlarda toplanabilmek ve saklanabilmektedir.

Federasyonumuz ile paylaşılan kişisel veriler, kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilmiş kişiler ile yine işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içi ile yurt dışına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Kişisel verileriniz; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, KVKK, 3289 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Federasyonun üyesi olduğu uluslararası üst birlikler; ulusal ve uluslararası spor otoriteleri, veri talep edebilecek kamu tüzel kişileri ve özel statülü tüzel kişilikler; Federasyon Başkanı, Federasyon faaliyeti ve konu ile sınırlı olmak kaydı ile Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ve alt kurullar ile komisyonlar Federasyon yasal temsilcileri, Federasyon İl Temsilcileri; Federasyon faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yürütülen kişi ile kurum ve kuruluşlar, sponsorlar ve ile paylaşım gerekliliği Federasyon tarafından tespit edilmiş diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Bununla birlikte, yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile de kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TOSFED sorumlu değildir.

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nin 11.maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bu hususun düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 6. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Federasyon ile herhangi bir şekilde iletişime geçerek kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen Plaza K:12 Akatlar, Beşiktaş/İstanbul adresinde yer alan Federasyona ait Gizlilik Politikası dahilinde KVKK’ye uygun olarak TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerinizin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat etmiş olmaktasınız.

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nin 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@www.tosfed.org.tr adresine e-posta vasıtasıyla veya Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen Plaza K:12 Akatlar, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Federasyon yetkili temsilcisine ilkerturhan@www.tosfed.org.tr posta ile veya elden teslimli olarak iletebilir. Talepler www.tosfed.org.tr adresinde bulunan Başvuru Formu ile gerçekleştirilmelidir.

 

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen Plaza K:12 Akatlar, Beşiktaş/İstanbul

info@www.tosfed.org.tr

+90 (212) 351 50 45

 


 

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Güncelleme Tarihi: 01.12.2021

 

 1. Giriş

Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen Plaza K:12 Akatlar, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU, bundan sonra “TOSFED” veya “Federasyon” olarak anılacaktır. Federasyon olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak Federasyonumuz tarafından işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

TOSFED’e ait internet sitesini kullanmaya devam ederek, TOSFED’in veya TOSFED kapsamındaki kulüplerin düzenlemiş olduğu faaliyetlere katılarak ve TOSFED ile herhangi bir işlem gerçekleştirerek işbu Gizlilik Politikasını (bundan böyle “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) okuyup, anladığınızı ve bu Gizlilik Politikasında belirtilmiş hususları kabul ettiğinizi teyit etmiş olursunuz.

Gizlilik Politikasında yer alan herhangi bir hususun değiştirilmesi halinde, Gizlilik Politikası internet sitemizde güncel haliyle, değişiklik tarihi de belirtilmek suretiyle yayınlanacaktır. Değişikliği izleyen 30 (otuz) gün boyunca bu durumu internet sitesinden makul ve fark edilecek göze çarpan bir bağlantı ile bilgilerinize sunacağız.

 1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Aşağıda detaylı bilgileri belirtilen Federasyon olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’de sayılan şart ve koşullara uygun yöntemlerle işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Federasyonumuz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 1. İşlenebilecek Kişisel Veriler

Federasyonumuz, KVKK’nin 5. ve 6. maddeleri ile konuya ilişkin tüm mevzuat kapsamında;

Federasyon ile herhangi bir işlem gerçekleştirme, Federasyonumuza hizmet sunma, Federasyonumuzdan bültenler alma, yarışma veya etkinliklere katılma, TOSFED’in internet üzerindeki herhangi bir platformuna üye olma, bu platformlar üzerinden işlem yapma amaçları ile ilgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, tüm bunlara katılımınızla ilgili veriler ve TOSFED ile bağlantı kurduğunuz üçüncü taraf platformlarından elde edilen veriler gibi belirli veriler toplanmaktadır. Ayrıca cihazınız hakkında bilgiler ve Federasyonumuz ile etkileşime girdiğinizde bazı veriler otomatik olarak toplanmaktadır.

Aşağıda, topladığımız verileri daha iyi anlayabilmeniz için bazı örnekler verilmiştir:

TOSFED internet sitesinde bir hesap oluşturduğunuzda veya bir üçüncü taraf aracılığıyla hesap (oturum) kullanımı dahil olmak üzere aşağıda tarafınızca sağladığınız veriler:

Hesap Verileri: Belirli özellikleri (sporcu, eğitmen, gözetmen, antrenör, takım, kulüp üyelik hesabı oluşturma, yarış, yarışma ve benzeri etkinliklere kaydolma gibi) kullanmak için bir kayıt oluşturmanız gerekir. Kayıt oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, e-posta adresiniz, şifreniz, cinsiyetiniz ve doğum tarihiniz gibi verileri toplayıp saklarız.

Kullanıcı Verileri: TOSFED’e veya TOSFED’in herhangi bir yarış, yarışma, etkinlik veya faaliyetine kaydolduğunuzda, lisans başvurusu yaptığınızda, hizmet tedariği sağladığınızda TOSFED’e yönelik işleme yönelik bilgileriniz; TOSFED ile etkileşimleriniz ve TOSFED’in sunacağı hizmetlere ilişkin gereksinimlerini yerine getirmek için gönderilen diğer öğeler dahil olmak üzere belirli verileri toplarız.

Ödeme Verileri: TOSFED’e veya TOSFED’in platformları vasıtasıyla üçüncü kişilere gerçekleştirmiş olduğunuz ödemelerle ilgili verileri (adınız-soyadınız, ödeme yaptığınız ödeme hizmetine yönelik bilgileriniz, adresiniz) toplarız. Adınız-soyadınız, kredi kartı bilgileriniz, fatura adresiniz ve posta kodunuz gibi belirli ödeme ve fatura verilerini ödeme işleme ortaklarımıza doğrudan sağlamalısınız. Güvenlik nedeniyle Federasyonumuz kredi kartı numaralarının tamamı veya kart kimlik doğrulama verileri gibi hassas kart sahibi verilerini toplamaz veya saklamaz.

Çalışanların Verileri: Federasyon çalışanıysanız ödeme hesabınıza ilişkin kişisel verilerinizi, güvenlik nedeniyle Federasyonumuz hassas banka hesabı bilgilerini toplar veya saklar. Ödeme ve fatura bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi gizlilik politikasına ve ödeme hesabı sağlayıcınızın diğer şartlarına bağlıdır.

İletişim ve Destek: Destek almak veya bir sorun ya da endişe bildirmek (bir hesap oluşturmuş olsanız da olmasanız da) için bizimle iletişime geçmeniz halinde sizin hakkınızda iletişim bilgileri, mesajlar ve adınız, e-posta adresiniz, konumunuz, işletim sisteminiz, IP adresiniz ve sizin sağladığınız ve bizim otomatik yöntemlerle topladığımız (aşağıda yer verdiğimiz) diğer tüm bilgiler gibi diğer verileri toplar ve saklarız. Bu verileri, Gizlilik Politikasına uygun şekilde size yanıt vermek ve sorunuzu ya da endişenizi araştırmak için kullanırız.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Federasyona ait internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapan kişinin kimlik bilgilerini, iletişim için adres ve gerekli diğer bilgilerini teyit etmek ve/veya kaydetmek,
 • Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet  ve Düzensizliğin Önlenmesine  Dair  Kanun, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü, İdari Talimatlar, Yarışma Kuralları ve diğer mevzuat kapsamında tüzel kişi sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere her türlü lisanslama, tescil, vize, yarış, yarışma ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde kullanma;
 • Sporcu, kulüp, takım, idareci, antrenör, gözetmen, üst düzey görevli, hakem, veli, vasi, temsilci, spor elemanı, üye, kurul üyesi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Federasyon ile ilgili kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres, fotoğraf, görüntü, ses ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek;
 • Fiziki ve/veya dijital ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;
 • Federasyon ve/veya Federasyon takviminde bulunan yurtiçi ve yurtdışı yarış, yarışma, seminer, kurs, eğitim gibi her türlü faaliyette, Federasyon denetiminde tabi veya idaresindeki her türlü lisans, kategori, sınav ve testlerinde ses ve görsel kayıt almak, bunları Federasyon yayın mecralarında yayınlamak, değerlendirmelerde kullanmak, disiplin ve faaliyet devamlılığı süreçlerinde değerlendirmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;
 • Otomobil sporuna yönelik faaliyetler ile ilgili her türlü duyuruyu gerçekleştirebilmek, faaliyetlere davetlerde bulunmak,
 • Federasyon mobil ve/veya web yayın ve uygulamalarının kullanılmasını sağlamak, bu uygulamaları yönetmek, veri kaybını önlemek için kopyalama ve yedekleme yapmak,
 • Federasyon görev ve yetkisi alanındaki konuları gerçekleştirme, yurtiçi ve yurtdışı faaliyet düzenini sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirleri alma, bilimsel ve akademik çalışmalarda şartlarına göre kullanımının sağlamaktır.
 • Federasyonumuz kapsamında faaliyet gösteren kişi, takım ve markalar ile sponsorlarımızın ve iş ortaklarımızın güncel durumu ve güncellemeleri ile ilgili kişilerle iletişime geçmek, bu kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Spora gönül vermiş kişiler nezdinde memnuniyeti arttırmak, Federasyonumuz kapsamında faaliyet yürüten kişileri tanıyabilmek, bu kişileri çeşitli analizlerde kullanabilmek, sporun geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amacıyla 6698 sayılı KVKK ile ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
 • Kişisel verileriniz; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, KVKK, 3289 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Federasyonun üyesi olduğu uluslararası üst birlikler; ulusal ve uluslararası spor otoriteleri, veri talep edebilecek kamu tüzel kişileri ve özel statülü tüzel kişilikler; Federasyon Başkanı, Federasyon faaliyeti ve konu ile sınırlı olmak kaydı ile Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ve alt kurullar ile komisyonlar Federasyon yasal temsilcileri, Federasyon İl Temsilcileri; Federasyon faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yürütülen kişi ile kurum ve kuruluşlar, sponsorlar Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere ve paylaşım gerekliliği Federasyon tarafından tespit edilmiş diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Bununla birlikte, yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile de kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TOSFED sorumlu değildir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

TOSFED, Federasyon internet sitesi, Federasyon merkezi, il temsilcilikleri, irtibat ofisleri, komisyonlar, komiteler ve kurul toplantı mahalleri, Federasyonun faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlar, faaliyet kapsamında kurulan stantlar, e-posta, faks, telefon, mobil site gibi kanallar üzerinden iletilen sağlık bilgileri dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verileri de içeren her türlü bilgi ve belge vasıtasıyla kişisel veri toplayabilmektedir. Bu bilgiler fiziksel ve/veya dijital ortamlarda toplanabilmek ve saklanabilmektedir.

Federasyonumuz ile paylaşılan kişisel veriler, kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilmiş kişiler ile yine işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içi ile yurt dışına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

TOSFED, kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye yönelik uygun ve makul şekilde teknik ve organizasyona dayalı önlemler almaktadır.

TOSFED, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nin 12.maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İnternet üzerinden veri aktarımının internetin doğası gereği güvenli olmadığı kabul edilebileceğinden, Federasyonumuzun almış olduğu makul tüm önlemler dışında, internet üzerinden gönderilen verilerin güvenliği garanti edilememektedir. Ancak Federasyonumuz, bu verilerin güvenliğine yönelik olağan şartlar altında teknik ve organizasyona dayalı olarak gereken tüm tedbirleri sağlayacaktır.

Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nin 4.maddesi uyarınca Federasyonumuzun kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Federasyonumuzun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için TOSFED ile kişisel verilerini paylaşanların doğru ve güncel verilerini paylaşması (e-posta yoluyla veya bizzat Federasyon merkezine/irtibat bürosuna gelerek) veya internet sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 1. 6698 sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, kişisel veri sahibi olarak bu tarihten sonraki haklarınız aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bu hususun düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 6. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. İletim ve Başvuru Yöntemi

TOSFED, KVKK kapsamında veri sorumlusudur. TOSFED tarafından atanacak veri sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel veri sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@www.tosfed.org.tr adresine e-posta vasıtasıyla veya Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen Plaza K:12 Akatlar, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Federasyon yetkili temsilcisine posta ile veya elden teslimli olarak iletebilir. Talepler www.tosfed.org.tr adresinde bulunan Başvuru Formu ile gerçekleştirilmelidir. TOSFED, iletilen taleplere gerekçeli olmak ve 30 (otuz) gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, TOSFED, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesine göre belirlenen tarife üzerinde tespit edilir. TOSFED internet sitesinde, mobil uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Gizlilik Politikasını ve burada yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, TOSFED ile paylaşılan verilerin internet sitesinde, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce TOSFED’e başvuruda bulunacağınızı KVKK’de “büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen Plaza K:12 Akatlar, Beşiktaş/İstanbul

info@www.tosfed.org.tr

+90 (212) 351 50 45