Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu 28 Şubat 2019 Perşembe günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak olup, çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. toplantı 1 Mart 2019 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı duyuruları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde (http://sgm.gsb.gov.tr) ve Federasyonumuz resmi internet sitesinde (www.tosfed.org.tr) yapılacaktır.

Genel Kurul üyelerinin kayıt işlemleri toplantının yapılacağı adreste, 09:00-10:00 saatleri arasında yapılacaktır. Kimlik ibraz etmek zorunluluğu olması nedeniyle, üyelerin T.C kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

GÜNDEM
1. Olağanüstü Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
2. Toplantının açılışı
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 üye seçimi)
5. Gündemin okunması ve oylanması,
6. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
7. Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası
8. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
9. Federasyon Başkan adaylarının konuşması
10. Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerinin Seçilmesi
11. 2019 ve 2020 bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
12. Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. İhtiyaç durumunda diğer konular,
16. Dilek ve Öneriler