Yönetim Kurulumuzun 24.08.2018 gün ve 2018/8 sayılı kararı ile 19/7/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi kapsamında; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Mali Genel Kurulu’nun 25 Kasım 2018 Pazar günü saat 10:00’da Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:55 Balgat / Çankaya – Ankara adresinde yer alan Meyra Palace Hotel’de yapılmasına, çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantının 26 Kasım 2018 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Mali Genel Kurul toplantısı duyuruları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi (www.sgm.gsb.gov.tr) ve TOSFED resmi internet sitesi (www.tosfed.org.tr) üzerinden yapılacaktır. Genel Kurul üyelerinin kayıt işlemleri toplantının yapılacağı adreste, 08:30–09:30 saatleri arasında yapılacaktır. Kimlik ibraz etmek zorunluluğu olması nedeniyle, üyelerin T.C. kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Mali Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
2. Toplantının açılışı
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 üye seçimi)
5. Gündemin okunması ve oylanması,
6. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
7. Başkanın sunumu,
8. Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası
9. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
10. 2019 ve 2020 bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. İhtiyaç durumunda diğer konular,
15. Dilek ve Öneriler,