GENEL BİLGİLER

 • Sponsorluk nakdi veya ayni olacak şekilde yapılabilir.
 • Tüm sponsorluk işlemlerinin, sözleşmenin imzasını takibine 10 (on) gün içerisinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına, aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde bildirilmesi gerekmektedir.
 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sponsorluk Dokümanları (https://sponsorluk.gsb.gov.tr)


SPONSORLUK SÜRECİ

 1. Sponsor ile sponsorluk alan aralarında anlaşırlar.
 2. Sponsor ve sponsorluk alan arasında Sponsorluk Sözleşmesi imzalanır.
  1. Sponsorluk nakdi nitelikte ise Sponsorluk Sözleşmesi (Nakdi), (EK-1)
  2. Sponsorluk ayni nitelikte ise Sponsorluk Sözleşmesi (Ayni), (EK-2)
 3. İmzalanan sponsorluk sözleşmesi https://spor.gsb.gov.tr/edevletbasvuru adresi üzerinden bildirilir. İlgili bildirimde aşağıdaki belgelerin bildirilmesi gerekmektedir:
  1. İmzalı ve kaşeli Sponsorluk Sözleşmesi,
  2. Sponsorun “Vergi Borcu Yoktur” belgesi,
  3. Sponsorun sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını gösteren belgesi,
  4. Sponsorluk kapsamında yapılacak veya katılım sağlanacak yarışmaya ilişkin belge,
  5. Sponsor adına imza atan kişinin yetkili olduğunu gösteren belge,
 4. Bildirilen sponsorluk sözleşmesi önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından incelenir ve uygun olması durumunda Genel Müdürlük tarafından incelenir.
 5. Sponsorluk sözleşmesinin onaylanması durumunda, sponsorluk onay formu düzenlenir.
 6. Sponsorluk alan taraf, sponsorluk onay formunu e-devlet üzerinden temin eder ve sponsora iletir.
 7. Sponsor, sponsorluk onay formu ile sponsorluk sözleşmesine istinaden vergi indirimi için gerekli işlemleri tesis edebilir.
 8. Sponsorluk alan taraf, sponsorluk sözleşmesinin süresinin bitim tarihini izleyen 10 (on) gün içerisinde Sponsorluk Bilgi Formunu e-devlet üzerinden bildirmelidir.
  1. Sponsorluk organizasyona yönelik ise Sponsorluk Bilgi Formu (Organizasyonlar) (EK-3)
  2. Sponsorluk tesise yönelik ise Sponsorluk Bilgi Formu (Tesisler) (EK-4)

ÖZEL HUSUSLAR

 • Nakdi sponsorlukta, sponsorun sponsorluk bedelini indirim konusu yapabilmesi için:
  • Banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.
  • Sponsorun vergi indirimi yapabilmesi için sponsorluk sözleşmesinin bir örneği ve ilgili belgeler ile birlikte bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir.
 • Ayni sponsorlukta, sponsorun sponsorluk bedelini indirim konusu yapabilmesi için:
  • Sponsorluk konusu mal veya hizmeti şayet doğrudan kendi işletmesinden temin etmek suretiyle yerine getirmiş ise; “maliyet bedeli”ni esas alarak fatura düzenlemesi, fatura üzerinde teslimin “sponsorluk amaçlı” olduğuna dair bir ifadeye yer vermesi, faturanın arka yüzünün de mal veya hizmeti alana imzalatılmış olması gerekmektedir.
  • Sponsorluk konusu mal veya hizmeti şayet dışarıdan temin etmek suretiyle yerine getirmiş ise; alınan değerler için hizmeti alanlarca alındı makbuzu (alındı makbuzu düzenleme yetkisine haiz olmayanlarca tutanak) düzenlenmesi, ayrıca bu değerler için sponsorlar adına düzenlenen faturaların arka yüzünün de mal veya hizmeti alana imzalatılmış olması zorunludur.
  • Sponsorun vergi indirimi yapabilmesi için sponsorluk sözleşmesinin bir örneği ve ilgili belgeler ile birlikte bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir.